1. Anasayfa
 2. Haberler

Timur Lenk (Emir Timur) Kimdir?

Timur Lenk (Emir Timur) Kimdir?
0

Timur Lenk (Emir Timur) Kimdir ?

Emir Timur (1336-1405), Batı’da Tamerlane ya da Timur Lenk olarak bilinir, Orta Asya’da büyük bir imparatorluk kurmuş olan Türk-Moğol askeri lider ve devlet adamıdır. Tarih boyunca büyük askeri başarıları ve fetihleriyle tanınmıştır. Timur, bugünkü Özbekistan’ın Şehr-i Sebz şehrinde doğmuş olup, kökeni Barlas boyuna dayanır.

Hayatı ve Başarıları

 • Gençliği ve Yükselişi: Timur, genç yaşta liderlik yetenekleriyle dikkat çekti ve yerel kabileler üzerinde güç kazandı. Karizmatik liderliği ve askeri dehası sayesinde kısa sürede büyük bir ordu topladı.
 • Büyük Fetihleri: Timur, 1370’lerde Transoxiana (Maveraünnehir) bölgesini ele geçirdi ve Semerkant’ı başkent yaptı. Ardından İran, Irak, Kafkasya, Anadolu ve Hindistan gibi geniş bir coğrafyada büyük fetihler gerçekleştirdi. En ünlü zaferlerinden biri, 1398’de Hindistan’daki Delhi Sultanlığı’nı mağlup etmesidir.
 • Yönetim ve Kültür: Timur, imparatorluğunu güçlü bir askeri disiplin ve merkezi bir yönetimle idare etti. Sanat ve mimarinin büyük bir hamisi olarak bilinir. Özellikle Semerkant’ta inşa ettirdiği görkemli yapılar, dönemin mimari ve sanatsal gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
 • Ölümü ve Mirası: Timur, 1405 yılında Çin’e bir sefer düzenlemek üzereyken hastalanarak öldü. Semerkant’taki Gur-i Emir türbesine defnedildi. Timur’un imparatorluğu, ölümünden sonra parçalanmış olsa da, torunları arasında Babür Şah, Hindistan’da Babür İmparatorluğu’nu kurarak Timur’un mirasını devam ettirmiştir.

Timur’un yaşamı ve başarıları, Orta Asya tarihinde derin izler bırakmış ve hem doğu hem batı tarih yazımında önemli bir yer edinmiştir.

Neden Aksak Timur Denmiştir?

Timur, tarihî kaynaklarda genellikle “Aksak Timur” veya “Timur-i Leng” olarak anılır. Bu isimlerin kökeni Timur’un fiziksel bir rahatsızlığından gelmektedir. İşte detayları:

 1. Fiziksel Yaralanma: Timur’un gençlik yıllarında katıldığı bir savaş sırasında bacağına ve eline aldığı ciddi yaralar nedeniyle topalladığı ve bir elinin de kısmen işlevini yitirdiği söylenir. Bu yaralanmalar sonucu bir bacağı aksar hale gelmiş ve bu nedenle “Aksak Timur” (topal Timur) olarak anılmaya başlamıştır. “Timur-i Leng” de Farsça “Topal Timur” anlamına gelir.
 2. Tarihi Kayıtlar ve Tanıklıklar: Timur’un fiziki durumuyla ilgili bilgiler, hem çağdaşlarının yazdığı tarihî kayıtlar hem de sonraki dönem tarihçileri tarafından belgelenmiştir. Örneğin, Arap tarihçi İbn Haldun, Timur ile görüşmelerinde onun topal olduğunu doğrulamıştır.
 3. Lakabın Yayılması: Timur’un fiziksel durumuyla ilgili bu bilgi, hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde geniş bir coğrafyada bilinir hale gelmiş ve bu nedenle lakap olarak kullanılmıştır.

Özetle, Timur’un “Aksak Timur” olarak anılmasının sebebi, gençlik yıllarında aldığı yaralar nedeniyle bacağının aksar hale gelmesidir. Bu fiziksel özelliği, onun lakaplarından biri olmuştur ve bu lakap tarih boyunca Timur ile birlikte anılmıştır.

Timur Sözleri

Timur (Timur Lenk) tarihte büyük bir askeri lider ve devlet adamı olarak bilinirken, onunla ilgili olarak aktarılan birçok söz ve anekdot da vardır. İşte Timur’a atfedilen bazı ünlü sözler:

 1. “Güçlülerin ve adaletli olanların cesaretini hiçbir şey kıramaz.”
  • Timur, güçlü ve adil bir yönetimin önemine vurgu yaparak, cesaretin ve adaletin birbirini destekleyen unsurlar olduğunu belirtmiştir.
 2. “Kılıcın yapamayacağını, adalet yapar.”
  • Bu söz, askeri güçle elde edilemeyen başarıların adalet ve hukuk ile sağlanabileceğini ifade eder.
 3. “Benim devletim ne kadar büyük olursa olsun, bir gün yıkılacaktır; ancak adaletle yönetilen bir devlet sonsuza kadar yaşayacaktır.”
  • Timur, adaletin devletin temeli olduğuna inandığını ve adaletli yönetimin devletin ömrünü uzatacağını belirtir.
 4. “Zorlukları yenmenin en iyi yolu onları kolay gibi görmektir.”
  • Bu söz, zorluklarla başa çıkarken psikolojik yaklaşımın önemini vurgular.
 5. “Hiçbir zaman bir düşmanı küçük görme, çünkü küçük düşman büyük düşman yaratır.”
  • Timur, düşmanları küçümsemenin tehlikelerine dikkat çekerek, her düşmanın ciddiye alınması gerektiğini ifade eder.
 6. “Bir devletin temeli adalettir, adaletin temeli de doğruluktur.”
  • Adaletin ve doğruluğun bir devletin sağlam temelleri olduğunu belirtir.

Timur’un sözleri, onun liderlik felsefesini ve devlet yönetimine bakış açısını yansıtır. Hem askeri dehası hem de yönetim anlayışı, tarihte derin izler bırakmıştır.

Timur Kimlerle Savaşmıştır?

Timur Lenk, diğer adıyla Tamerlan, 14. yüzyılın sonları ve 15. yüzyılın başlarında Orta Asya’da büyük bir imparatorluk kuran ünlü bir askeri lider ve fatih idi. Timur’un savaşları ve fetihleri geniş bir coğrafyada çeşitli devletler ve liderler ile olmuştur. İşte Timur Lenk’in savaşmış olduğu bazı önemli devletler ve liderler:

 1. Altın Orda Devleti: Timur, Altın Orda Devleti ile birkaç kez çatışmış ve özellikle Toktamış Han ile büyük savaşlar yapmıştır. 1395 yılında gerçekleşen Terek Nehri Muharebesi bu çatışmaların en büyüğüdür ve Timur’un zaferiyle sonuçlanmıştır.
 2. Delhi Sultanlığı: 1398-1399 yılları arasında Hindistan’a sefer düzenlemiş ve Delhi Sultanı Nasiruddin Mahmud’u mağlup ederek Delhi’yi ele geçirmiştir.
 3. Memlük Sultanlığı: 1400-1401 yıllarında Timur, Suriye ve Mısır’da Memlüklerle savaşmış ve Halep, Şam gibi önemli şehirleri ele geçirmiştir.
 4. Osmanlı İmparatorluğu: Timur, 1402 yılında Ankara Savaşı’nda Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’i mağlup etmiştir. Bu zafer, Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri olarak bilinen bir iç karışıklık döneminin başlamasına neden olmuştur.
 5. İran ve Irak: Timur, İran’daki Muzafferîler, Celâyirliler ve diğer yerel hanedanlarla savaşmıştır. Bu savaşlar sonucunda İran ve Irak’ın büyük bir kısmını kontrol altına almıştır.
 6. Celayirler ve Muzafferiler: Timur, bu İran kökenli hanedanlarla uzun süren mücadeleler vermiş ve sonunda bu bölgeleri kontrolü altına almıştır.
 7. Mısır’daki Memlük Sultanlığı: Timur’un Suriye ve Mısır’a düzenlediği seferlerde Memlüklerle büyük savaşlar olmuştur.
 8. Gürcistan Krallığı: Timur, Gürcistan’a birkaç sefer düzenlemiş ve bu bölgedeki güçlerle çatışmıştır.

Bu savaşlar ve seferler, Timur’un geniş bir imparatorluk kurmasına ve Orta Asya, İran, Mezopotamya, Kafkasya, Hint Alt Kıtası ve Anadolu’yu içine alan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurmasına yol açmıştır.

İlginizi Çekebilir

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir